సంక్రాంతి వేడుకలు 2019

S.no News Photo Gallery Videos
1 ఘనంగా టీఫాస్ సంక్రాంతి వేడుకలు
ఘనంగా టీఫాస్ సంక్రాంతి వేడుకలు
2 అమెరికాలో అంబరాన్నంటిన సంక్రాతి సంబరాలు!
3 అమెరికాలో అట్టహాసంగా సంక్రాంతి వేడుకలు!
4 Telugu association of China Celebrated Sankranthi at Shanghai
5 టెన్నెస్సీ సంక్రాంతి వేడుకలు అద్భుతం
టెన్నెస్సీ సంక్రాంతి వేడుకలు అద్భుతం
6 టాంటెక్స్ ఆధ్వర్యంలో డాల్లస్ లో మిన్నంటిన సంక్రాంతి సంబరాలు
7 వైభవంగా టాకో సంక్రాంతి వేడుకలు
8 వినూత్నంగా జరిగిన బాటా సంక్రాంతి వేడుకలు
9 లాస్ ఏంజిల్స్ లో ఘనంగా లాటా సంక్రాంతి సంబరాలు
10 ఘనంగా 'తాల్' సంక్రాంతి వేడుకలు
11 విజయవంతంగా అట్లాంటా తెలుగు సంఘం సంక్రాంతి సంబరాలు
12 కెనడాలో ఘనంగా సంక్రాంతి వేడుకలు
కెనడాలో ఘనంగా సంక్రాంతి వేడుకలు
13 ఘనంగా 'తానా' సంక్రాంతి వేడుకలు