అమెరికా లో బతుకమ్మ, దసరా, దీపావళి సంబరాలు 2016

S.no

News

Videos

1

ఘనంగా జరిగిన డిట్రాయిట్ తెలుగు దీపావళి వేడుకలు

ఘనంగా జరిగిన డిట్రాయిట్ తెలుగు దీపావళి వేడుకలు

2

ఉత్సాహంగా 'గీత' దీపావళి సంబరాలు

3

వైభవంగా టిఎల్‌సిఎ దీపావళి

4

ఘనంగా ఆప్త దీపావళి సంబరాలు

ఘనంగా ఆప్త దీపావళి సంబరాలు

5

ఘనంగా ముగిసిన టాంటెక్స్ దీపావళి మరియు ౩౦వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు

ఘనంగా ముగిసిన టాంటెక్స్ దీపావళి మరియు ౩౦వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు

6

ఘనంగా ట్రై స్టేట్ తెలుగు దసరా, దీపావళి 2016

7

ఘనంగా జిడబ్ల్యుటిసిఎస్ దీపావళి సంబరాలు

ఘనంగా జిడబ్ల్యుటిసిఎస్ దీపావళి సంబరాలు

8

TAGC 2016 Dasara & Diwali Sambaralu

9

శాన్ ఆంటోనియోలో ఘనంగా దీపావళి వేడుకలు

శాన్ ఆంటోనియోలో ఘనంగా దీపావళి వేడుకలు

10

గ్రేటర్ డెలావేర్ వ్యాలీలో ఘనంగా దీపావళి సంబరాలు

గ్రేటర్ డెలావేర్ వ్యాలీలో ఘనంగా దీపావళి సంబరాలు

11

న్యూజెర్సిలో ఘనంగా టిఫాస్ దీపావళి

న్యూజెర్సిలో ఘనంగా టిఫాస్ దీపావళి

12

మౌంటెన్‌హౌస్‌ ట్రేసీ తెలుగు సంఘం దీపావళి వేడుకలు

మౌంటెన్‌హౌస్‌ ట్రేసీ తెలుగు సంఘం దీపావళి వేడుకలు

13

వైట్ హౌస్ లో ఘనంగా దీపావళి వేడుకలు

వైట్ హౌస్ లో ఘనంగా దీపావళి వేడుకలు

14

ఎఐఎ దసరా-దీపావళి వేడుకలు గ్రాండ్ సక్సెస్

ఎఐఎ దసరా-దీపావళి వేడుకలు గ్రాండ్ సక్సెస్

15

సాయి దత్త పీఠంలో వైభవంగా దసరా వేడుకలు

సాయి దత్త పీఠంలో వైభవంగా దసరా వేడుకలు

16

DATA Bathukamma & Dasara Celebrations in Dallas

DATA Bathukamma & Dasara Celebrations in Dallas

17

టెకా ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ సంబరాలు

టెకా ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ సంబరాలు

18

డి.టి.సి మరియు ఎన్.ఆర్.ఐ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ సంబరాలు

డి.టి.సి మరియు ఎన్.ఆర్.ఐ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ సంబరాలు

19

టిడిఫ్ ఆధ్వర్యములో వైభవంగా జరిగిన బతుకమ్మ మరియు దసరా సంబరాలు

20

కాలిఫోర్నియాలో ఘనంగా బతుకమ్మ పండుగ

21

Natomas Group Bathukamma & Dassara Sambaralu

Natomas Group Bathukamma & Dassara Sambaralu

22

డిట్రాయిట్ లో బతుకమ్మ వేడుకలు

డిట్రాయిట్ లో బతుకమ్మ వేడుకలు

23

అక్టోబర్ 8న డెట్రాయిట్లో భారీగా బతుకమ్మ మరియు దసరా ఉత్సవాలు

అక్టోబర్ 8న డెట్రాయిట్లో భారీగా బతుకమ్మ మరియు దసరా ఉత్సవాలు

24

బే ఏరియా బతుకమ్మ వేడుకల్లో కవిత

బే ఏరియా బతుకమ్మ వేడుకల్లో కవిత

25

ఆటా-ప్రవాసమిత్ర బతుకమ్మ వేడుకలు

ఆటా-ప్రవాసమిత్ర బతుకమ్మ వేడుకలు

26

ప్రీమాంట్ నగరంలో ఘనంగా బతుకమ్మ పండుగ

ప్రీమాంట్ నగరంలో ఘనంగా బతుకమ్మ పండుగ

27

సాన్‌ ఆంటోనియోలో సద్దుల బతుకమ్మ సంబరాలు

సాన్‌ ఆంటోనియోలో సద్దుల బతుకమ్మ సంబరాలు