అమెరికాలో చంద్రబాబు పర్యటన (May 2017)

S.no News Photo Gallery Videos
1 పాఠశాల కు ముఖ్య మంత్రి చంద్ర బాబు ప్రశంసలు
2 CISCO to work with Andhra Pradesh to make ‘small business’ easy
3 అమరావతికి ‘సిస్కో’
అమరావతికి ‘సిస్కో’
4 CM advises NRI Entrepreneurs to bring ‘Good Practices’ to mother land
CM advises NRI Entrepreneurs to bring ‘Good Practices’ to mother land
5 AP & Applied Materials will work towards creating an ecosystem
6 డల్లాస్ లో ముఖ్యమంత్రికి అపూర్వ స్వాగతం
డల్లాస్ లో ముఖ్యమంత్రికి అపూర్వ స్వాగతం
7 ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్నిర్మాణంలో మీ వాటా ఉండాలి
8 Day 4 of Chief Minister’s US Visit
Day 4 of Chief Minister’s US Visit
9 రాష్ట్రంలో మెగా సీడ్ పార్క్
10 AP Govt signs MoC with Lowa Department of Agriculture
11 సిలికానాంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం లో అమరావతి భాషా శాస్త్ర పీఠం - చంద్రబాబు !
12 ‘ఆపిల్’కు చంద్రబాబు ఆహ్వానం
‘ఆపిల్’కు చంద్రబాబు ఆహ్వానం
13 ఫైబర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టుపై క్వాల్ కమ్ టెక్నాలజీస్ ఆసక్తి
ఫైబర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టుపై క్వాల్ కమ్ టెక్నాలజీస్ ఆసక్తి
14 Day 3 of Chief Minister’s US Visit
15 Day 3 of Chief Minister’s US Visit; holds meeting with Indian CEO’s