అయుత మహా చండీయాగం (Dec 2015)

S.no News Photo Gallery Videos
1 ప్రయుత చండీయాగం చేస్తా : కేసీఆర్
ప్రయుత చండీయాగం చేస్తా : కేసీఆర్
2 అయుత చండీ మహా యాగం దిగ్విజయం....
అయుత చండీ మహా యాగం దిగ్విజయం....
3 యాగంలో అలరించిన వక్తలు
యాగంలో అలరించిన వక్తలు
4 రుద్ర క్రమార్చన, సప్తశతీ పారాయణానికి హాజరైన ఐవైఆర్
రుద్ర క్రమార్చన, సప్తశతీ పారాయణానికి హాజరైన ఐవైఆర్
5 చండీయాగాన్ని అద్భుతంగా నిర్వహించారు
చండీయాగాన్ని అద్భుతంగా నిర్వహించారు
6 అయుత చండీయాగం సక్సెస్
అయుత చండీయాగం సక్సెస్
7 చంద్రబాబుకు చండీమాత విగ్రహం బహూకరణ
చంద్రబాబుకు చండీమాత విగ్రహం బహూకరణ
8 మహా పూర్ణాహుతితో యాగం సంపూర్ణం
9 రుద్రక్రమార్చనలో పాల్గొన్నకేసీఆర్
రుద్రక్రమార్చనలో పాల్గొన్నకేసీఆర్
10 భక్తులు స్వీయ క్రమశిక్షణ, స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలి
భక్తులు స్వీయ క్రమశిక్షణ, స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలి
11 గురు ప్రార్థన చేసిన కేసీఆర్
గురు ప్రార్థన చేసిన కేసీఆర్
12 పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేసీఆర్
పూర్ణాహుతి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కేసీఆర్
13 విశ్వశాంతి కోసమే అయుత చండీయాగం
విశ్వశాంతి కోసమే అయుత చండీయాగం
14 భక్తుల కోసం మరిన్ని ఏర్పాట్లు : కేసీఆర్
భక్తుల కోసం మరిన్ని ఏర్పాట్లు : కేసీఆర్
15 చండీయాగంలో గవర్నర్ ప్రత్యేక పూజలు