కరోనా నివారణ - మనం ఏమి చేస్తున్నాం??

కరోనా నివారణ - మనం ఏమి చేస్తున్నాం??

21-03-2020

కరోనా నివారణ - మనం ఏమి చేస్తున్నాం??

తెలుగు టైమ్స్ ఎడిటర్ చెన్నూరి సుబ్బారావు తన మిత్రులు, బంధువుల కోసం రాసుకొని తన ఫేవే బుక్ లో పెట్టిన కొన్ని జాగ్రత లను మేము తెలుగు టైమ్స్ పాఠకులతో షేర్ చేసుకొంటున్నాం.