ఆముక్తమాల్యద విష్ణు వైభవం by అవధాన సామ్రాట్ మేడసాని మోహన్ on Jan 9, 10

Amukthamalyada Vishnu Vibhavam by Medasani Mohan

Please Join for the Upcoming webinar Event  ఆముక్తమాల్యద విష్ణు వైభవం (Amukthamalyada Vishnu Vibhavam) by అవధానసామ్రాట్   మేడసాని  మోహన్ గారు on January 9th 2021 (Saturday 10.30 AM EST to 12PM EST) and January 10th 2021 (Sunday 10.30 AM EST till 12 PM).

Please register for webinar event @  http://natsworld.org/Medasani-2020

Please see the attached flyer for the details.

If your friends, family, or even you require any help regarding social issues, NATS will always be here to assist. 

Please reach out to helpline@natsworld.org or call 1-888-4-TELUGU

North America Telugu Society
www.natsworld.org

 

 


                    Advertise with us !!!