నియోటా దశమవార్షికోత్సవ పండుగ అక్టోబర్‌ 22న
Telangana Tourism
Vasavi Group

నియోటా దశమవార్షికోత్సవ పండుగ అక్టోబర్‌ 22న