శేషేంద్ర 90వ జయంతి సాహిత్య సదస్సు : 20 October 2017
Chal Mohan Ranga
Rangastalam
Krishnarjuna Yudham
Kizen
APEDB

శేషేంద్ర 90వ జయంతి సాహిత్య సదస్సు : 20 October 2017